Er worden op dit moment geen cat track uitgegeven

Cat Track  is het tijdschrift van de Neocat Burmezen- en Tonkanezen Club en wordt vier maal per jaar uitgegeven.


De Neocat Burmezen- en Tonkanezenclub is voor fokkers en liefhebbers van Burmezen, Tonkanezen en aanverwante rassen en heeft als doelstelling het handhaven en bevorderen van de gezondheid, het karakter en de uiterlijke schoonheid van de Burmees.


Als u lid bent van Neocat kunt u lid worden van de Neocat Burmezen- en Tonkanezenclub. Als u geen lid van Neocat bent, kunt u abonnee worden.

Ledenadministratie

 
Overige advertenties: via de penningmeester
IBAN: NL37INGB0007577479 t.n.v. Neocat-Burmezenclub

Copyright: Neocat BurmezenclubDe redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren of te weigeren alsmede een voor het ras belangrijk stuk op de site te plaatsen. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste stukken. Plaatsing van ingezonden kopij geeft niet zonder meer en noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie en/of het bestuur weer. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redact1e. Dit geldt voor zowel artikelen, illustraties als advertenties.